$ (એ) .ઇચ (ફંક્શન (અનુક્રમણિકા, આઇટમ) {var url = $ (આ) .attr ("href"); જો (url.indexOf ("/ મુલાકાત /")! == - 1) TP $ ( આ) .attr ("rel", "nofollow");}});