$ (ა). თითოეული (ფუნქცია (ინდექსი, პუნქტი) {var url = $ (ეს) .attr (“href”); if (url.indexOf (“/ ვიზიტი /”)! == - 1) {$ ( ეს) .attr ("rel", "nofollow");}});