$ (ਏ) .ਅਚੇ (ਫੰਕਸ਼ਨ (ਇੰਡੈਕਸ, ਆਈਟਮ) {ਵਾਰ url = $ (ਇਹ) .attr (“href”); ਜੇ (url.indexOf (“/ ਮੁਲਾਕਾਤ /”)! == - 1) TP $ ( ਇਹ) .attr ("rel", "nofollow");}});